Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Ref. num.: 12 / 121 / 4
Project duration : Sep. 2010 – Aug. 2013
Funding organization : : Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs/O.P. "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the European Social Fund.
Amount of grant : € 45,000

Ref. num.: 12 / 122 / 4
Project duration : Sep. 2010 – Aug. 2013
Funding organization : : Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs/O.P. "Education and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding Program: Heracleitus II. Investing in knowledge society through the European Social Fund.
Amount of grant : € 45,000