Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Ref. num.: 688995 - Waste4Think - H2020-WASTE-2015-two-stage
Project duration : 6/2016 - 11/2019
Funding organization : EU – Executive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) Call : H2020-WASTE-2015-two-stage/ WASTE-6a-2015 Eco-innovative solutions
Amount of grant : € 8,762,775.64 (€ 524,087.50 as partner)

Ref. num.: T1ΕΔΚ-03148
Project duration : 6/2016 - 11/2019
Funding organization : Partnership Agreement (PA) 2104-2020 "Competetiveness-Entrepreneurship & Innovation"/ RESEARCH-CREATE-INNOVATE-T1ΕΔΚ-03148
Amount of grant : €752.322,87 (€ 264.000,00 as partner)

Ref. num.: Τ6ΥΒΠ-00222/MIS 5048496
Funding organization :Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)/‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’- Τ6ΥΒΠ-00222/MIS 5048496
Amount of grant : € 199.946,92 (€ 46.135,00 as partner)

Ref. num.: Τ6ΥΒΠ-00034/MIS 5045802
Project duration :2014-2020
Funding organization : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ)/‘‘Ειδικές Δράσεις «ΥΔΑΤΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ» - «ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ» - «ΑΝΟΙΧΤΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΟΝ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟ»’’- Τ6ΥΒΠ-00034/MIS 5045802
Amount of grant : € 200.000,00 (€ 120.000 as partner)

Ref. num.: ΔΕΡ6-0021057
Project duration :2014-2020
Funding organization : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»/ΠΔΕ0101Β-4/Δράση 1.b.1.2-a4 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 ‘‘ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ’’» - ΔΕΡ6-0022691
Amount of grant : € 349.999,80 (€ 70.000 as partner)

Ref. num.: ΔΕΡ6-0021057
Project duration :2014-2020
Funding organization : Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2014-2020»/ΠΔΕ0101Β-4/Δράση 1.b.1.2-a4 «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ RIS3 ‘‘ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΗ’’» - ΔΕΡ6-0021057
Amount of grant : € 215.507,37 (€ 84.627,37 as partner)