Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα

Διεξάγουμε έρευνα στο αντικείμενο της ανάπτυξης, σχεδιασμού, μαθηματικής μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης βιοχημικών διεργασιών και όχι μόνο

Κεφάλαια σε Βιβλία

“Pyrolysis and Gasification” in the book “Solid Waste Management”, G. Lyberatos and C. Tsiliyannis, University of Patras’ Publications, 1998.

“Materials and Environment”, Department of Materials Science, University of Patras, University of Patras’ Publications, 2003.

«Laboratory Exercises for the course “Materials and Environment”», Department of Materials Science, University of Patras, University of Patras’ Publications, 2004.

Lyberatos G., Gavala H., Skiadas I., Kornaros M., Stamatelatou K. and Angelopoulos K. “Biological production of hydrogen from waste and biomass”, chapter 21 in the book “Resource Recovery and Reuse in Organic Solid Waste Management”, eds. P. Lens, B. Hamelers, H. Hoitink and W. Bidlingmaier, IWA Publishing, p.441-454, London, UK, 2004.

Vlachos P., Kampioti A., Kornaros M.* and Lyberatos G.* “Development of novel processes for sterilization and deodorization of natural cork stoppers”, chapter in the book 'Advances on Bioprocessing in Food Industries', Ed. A. Koutinas, ASIA Tech PUBLISHERS, New Delhi, 2007.

Kourmentza C., Koutra E., Kornaros M. “Valorization of olive mill wastes towards sustainable biofuels and bio-based products” chapter in the book 'Microbial Reservoirs’, Eds. V.C. Kalia and P. Kumar, Integrative Biotechnology Book Series, Springer, 2015.

Koutra E., Tsafrakidou P., Sakarika M. and Kornaros M.* “Microalgal Biorefinery”, Chapter 11 in A. Yousuf (Ed.) “Microalgae Cultivation for Biofuels Production”, Elsevier, p.163-185 (doi: 10.1016/B978-0-12-817536-1.00011-4).

Sakarika M., Koutra E., Tsafrakidou P., Terpou A. and Kornaros M.* “Microalgae-based Remediation of Wastewaters”, Chapter 20 in A. Yousuf (Ed.) “Microalgae Cultivation for Biofuels Production”, Elsevier, p.317-335 (doi: 10.1016/B978-0-12-817536-1.00020-5).