Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα

Διεξάγουμε έρευνα στο αντικείμενο της ανάπτυξης, σχεδιασμού, μαθηματικής μοντελοποίησης και βελτιστοποίησης βιοχημικών διεργασιών και όχι μόνο

Διεθνή επιστημονικά περιοδικά

Kornaros M. , Zafiri C. and Lyberatos G. (1996) “Kinetics of denitrification by Pseudomonas denitrificans under growth conditions limited by carbon and/or nitrate or nitrite”, Water Environment Research, 68, 934-945 (doi: 10.2175/106143096X127947).

Kornaros M. and Lyberatos G. (1997) “Kinetics of aerobic growth of a denitrifying bacterium, Pseudomonas denitrificans, in the presence of nitrates and/or nitrites”, Water Research, 31(3), 479-488 (doi: 10.1016/S0043-1354(96)00288-6).

Liakou S., Kornaros M., and Lyberatos G. (1997) “Pretreatment of azo dyes using ozone”, Water Science and Technology, 36(2-3), 155-163 (doi: 10.1016/S0273-1223(97)00383-1).

Kornaros M. and Lyberatos G. (1998) “Kinetic modelling of Pseudomonas denitrificans growth and denitrification under aerobic, anoxic and transient operating conditions”, Water Research, 32(6), 1912-1922 (doi:10.1016/S0043-1354(97)00403-X).

Zafiri C., Kornaros M. and Lyberatos G. (1999) “Kinetic modelling of biological phosphorus removal with a pure culture of Acinetobacter sp. under aerobic, anaerobic and transient operating conditions”, Water Research, 33(12), 2769-2788 (doi: 10.1016/S0043-1354(98)00522-3).

Zissi U., Kornaros M. and Lyberatos G. (1999) “Kinetics of p-aminoazobenzene degradation by B.subtilis under denitrifying conditions”, Water Environment Research, 71(3), 323-331 (doi: 10.2175/106143098X121770).

Katsogiannis A.N., Kornaros M.E., and Lyberatos G.K. (1999) “Adaptive optimization of a nitrifying Sequencing Batch Reactor (SBR)”, Water Research, 33(17), 3569-3576 (doi: 10.1016/S0043-1354(99)00084-6).

Georgiou C.D., Zervoudakis, G., Tairis N., and Kornaros M. (2001) “β-Carotene production and its role in sclerotial differentiation of Sclerotium rolfsii”, Fungal Genetics and Biology, 34(1), 11-20 (doi: 10.1006/fgbi.2001.1285).

Katsogiannis A.Ν., Kornaros M., and Lyberatos G. (2002) “Long-term effect of cycle time and aerobic/anoxic phase ratio on nitrogen removal in a Sequencing Batch Reactor”, Water Environment Research, 74(4), 324-337 (doi: 10.2175/106143002X140080).

Fountoulakis M.S., Dokianakis S.N., Kornaros M.E., Aggelis G.G. and Lyberatos G. (2002) “Removal of phenolics in olive mill wastewaters using the white rot fungus Pleurotus Ostreatus”, Water Research, 36(19), 4735-4744 (doi: 10.1016/S0043-1354(02)00184-7).

Liakou S., Zissi U., Kornaros M., and Lyberatos G. (2003) “Combined chemical and biological treatment of azo-dye containing wastewaters”, Chemical Engineering Communications, 190 (5-8), 645-661 (doi: 10.1080/00986440302108).

Marazioti C., Kornaros M., and Lyberatos G. (2003) “Kinetic modeling of a mixed culture of Pseudomonas denitrificans and Bacillus subtilis under aerobic and anoxic operation conditions”, Water Research, 37(6), 1239-1251 (doi: 10.1016/S0043-1354(02)00463-3).

Drillia P., Kornaros M., and Lyberatos G. (2003) “Wastewater Treatment from a Motor-Oil Reforming Company Using a Sequencing Batch Reactor (SBR)”, Water Science and Technology, 47 (10): 25-32.

Katsogiannis A.N., Kornaros M., and Lyberatos G. (2003) “Enhanced Nitrogen Removal in SBRs Bypassing Nitrate Generation Accomplished by Multiple Aerobic/Anoxic Phase Pairs”, Water Science and Technology, 47 (11): 53-59.

Stamatelatou K., Frouda C., Fountoulakis M.S., Drillia P., Kornaros M. and Lyberatos G. (2003) “Pharmaceuticals and health care products in wastewater effluents: the example of carbamazepine”, Water Science and Technology: Water Supply, 3 (4), 131–137.

Lyberatos G., Klimantos P., Vassilakis I. and Kornaros M. (2004) “On the impact of land application of secondary sludge”, Water, Air & Soil Pollution : Focus (WAFO), 4 (4-5), 349-357 (doi: 10.1023/B:WAFO.0000044810.38944.ff).

Dokianakis S.N., Kornaros M.E. and Lyberatos G. (2004) “On the effect of pharmaceuticals on bacterial nitrite oxidation”, Water Science and Technology, 50 (5) 341-346.

Drillia P., Dokianakis S.N., Fountoulakis M.S., Kornaros M.*, Stamatelatou K. and Lyberatos G. (2005) “On the occasional biodegradation of pharmaceuticals in the activated sludge process: the example of the antibiotic sulphamethoxazole”, Journal of Hazardous Materials, 122(3), 259-265 (doi: 10.1016/j.jhazmat.2005.03.009).

Dokianakis S.N., Kornaros M.E.* and Lyberatos G. (2006) “Effect of wall growth on the estimation of kinetics for nitrite oxidizers in a CSTR”, Biotechnology & Bioengineering, 93(4), 718-726 (doi: 10.1002/bit.20758).

Kornaros M. * and Lyberatos G. (2006) “Biological treatment of wastewaters from a dye manufacturing company using a trickling filter”, Journal of Hazardous Materials, 136, 95–102 (doi:10.1016/j.jhazmat.2005.11.018)

Dokianakis S.N., Kornaros M.E.* and Lyberatos G. (2006) “Impact of five selected xenobiotics on isolated ammonium oxidizers and on nitrifying activated sludge”, Environmental Toxicology, 21(4): 310-316 (doi: 10.1002/tox.20199).

Schmidt J.E., Christensen N., Batstone D.J., Trably E., Lyberatos G., Stamatelatou K., Kornaros M ., Metzger L., Amellal N., Watson J., García K., Ayuso S. and Patureau D. (2006) “Safe recycling of sewage sludge on agricultural land – BIOWASTE”, Process Safety and Environmental Protection, 84(B4): 253-257 (doi:10.1205/psep.05168).

Kornaros M.E. *, Dokianakis S.N. and Lyberatos G. (2006) “Sensitivity analysis of a biofilm model describing mixed growth of nitrite oxidizers in a CSTR”, Water Science and Technology, 53(12), 313–320 (doi:10.2166/wst.2006.436).

E. Mantzavrakos, M. Kornaros*, G. Lyberatos and P. Kaspiris (2007) “Impacts of a marine fish farm in Argolikos Gulf (Greece) on the water column and the sediment”, Desalination, 210, 110-124 (doi:10.1016/j.desal.2006.05.037).

Vlachos P., Kampioti A., Kornaros M. and Lyberatos G. (2007) “Development and evaluation of alternative processes for sterilization and deodorization of cork barks and natural cork stoppers”, European Food Research & Technology, 225, 653–663 (doi: 10.1007/s00217-006-0461-3)

Pakou C., Stamatelatou K.*, Kornaros M., and Lyberatos G.* (2007) “On the complete aerobic microbial mineralization of Linear Alkylbenzene Sulfonate (LAS)”, Desalination, 215, 198-208 (doi: 10.1016/j.desal.2006.11.020).

Vlachos P., Kampioti A.*, Kornaros M. and Lyberatos G. (2007) “Matrix Effect during the application of a rapid method using HS-SPME followed by GC/ECD for the analysis of 2,4,6-TCA in wine and cork soaks”, Food Chemistry, 105, 681–690 (doi:10.1016/j.foodchem.2006.12.056).

Dokianakis S.N., Fountoulakis M.S., Kornaros M.E., and Lyberatos G. (2007) “Biological treatment of sewage from ships in a Sequencing Batch Reactor”, Fresenius Environmental Bulletin, 16 (12 A), pp. 1608-1615.

Georgiopoulou Μ., Abeliotis K., Kornaros M., G. Lyberatos* (2008) “Development of a decision-supporting tool for the selection of Best Available Technology for industrial wastewater treatment”, Fresenius Environmental Bulletin, 17 (1), 111-121.

Ntaikou I., Gavala H.N.*, Kornaros M. and Lyberatos G. (2008) “Hydrogen production from sugars and sweet sorghum biomass using Ruminococcus albus”, International Journal of Hydrogen Energy, 33 (4), 1153-1163 (doi:10.1016/j.ijhydene.2007.10.053).

Antonopoulou G., Stamatelatou K., Venetsaneas N., Kornaros M. and Lyberatos G. (2008) “Biohydrogen and methane production from cheese whey in a two – stage anaerobic process”, Industrial & Engineering (I&E) Chemistry Research (IND. ENG. CHEM. RES.), 47 (15), 5227–5233 (doi:10.1021/ie071622x).

Kornaros M .*, Marazioti C. and Lyberatos G. (2008) “A Pilot Scale Study of a Sequencing Batch Reactor treating municipal wastewater operated via the UP-PND process”, Water Science and Technology, 58 (2) 435-438 (doi:10.2166/wst.2008.366).

Pakou C., Kornaros M.*, Stamatelatou K. and Lyberatos G. (2009) “Οn the fate of LAS, NPEOs and DEHP in municipal sewage sludge during composting”, Bioresource Technology, 100 (4) 1634–1642 (doi:10.1016/ j.biortech.2008.09.025).

Dareioti M.A., Dokianakis S.N., Stamatelatou K., Zafiri C. and Kornaros M.* (2009) “Biogas production from anaerobic co-digestion of agroindustrial wastewaters under mesophilic conditions in a two-stage process”, Desalination, 248 (1-3) 891-906 (doi:10.1016/j.desal.2008.10.010).

Zafiri C., Marazioti C.E., Kornaros M., Angelopoulos K. and Lyberatos G. (2009) “The deterioration of the environmental state of the shallow Koutavos lagoon in Kefalonia, Greece”, Fresenius Environmental Bulletin. 18 (6), 935-947.

Ntaikou I., Kourmentza C., Koutrouli E., Stamatelatou K., Zampraka A., Kornaros M. and Lyberatos G. (2009) “Exploitation of olive oil mill wastewater for combined bio-fuels and biopolymers production”, Bioresource Technology, 100 (15), 3724-3730 (doi:10.1016/j.biortech.2008.12.001).

Kourmentza C., Ntaikou I., Kornaros M* and Lyberatos G. (2009) “Production of PHAs from mixed and pure cultures of Pseudomonas sp. with short chain fatty acids as carbon source under nitrogen limitation”, Desalination, 248 (1-3), 723-732 (doi:10.1016/j.desal.2009.01.010).

Venetsaneas N., Antonopoulou G., Stamatelatou K., Kornaros M., Lyberatos G. (2009) “Using cheese whey for hydrogen and methane generation in a two-stage continuous process with alternative pH controlling approaches”, Bioresource Technology, 100 (15), 3713-3717 (doi:10.1016/j.biortech.2009.01.025).

Blika P.S., Stamatelatou K., Kornaros M., Lyberatos G. (2009) “Anaerobic digestion of olive mill wastewater”, Global NEST Journal, Vol 11, No 3, pp 364-372.

Ntaikou I., Koutros E. and Kornaros M. (2009) “Valorization of wastepaper using the fibrolytic/hydrogen producing bacterium Ruminococcus albus”, Bioresource Technology, 100 (23), 5928-5933 (doi: 10.1016/j.biortech.2009.06.019).

Kourmentza C., Mitova E., Stoyanova N., Ntaikou I. and Kornaros M.* (2009) “Investigation of PHAs production from acidified olive oil mill wastewater (OOMW) by pure cultures of Pseudomonas sp. strains”, New Biotechnology, 25, Supplement 1, S269 (doi:10.1016/j.nbt.2009.06.604).

Dareioti M.A., Dokianakis S.N., Stamatelatou K., Zafiri C. and Kornaros M.* (2010) “Exploitation of olive mill wastewater and liquid cow manure for biogas production”, Waste Management, 30 (10), pp. 1841-1848, (doi:10.1016/j.wasman.2010.02.035).

Marazioti C.E., Flessia G., Vlachos P., Koutrouli E., Ntaikou I., Antonopoulou G., Pakou C., Kalfas C., Kornaros M. and Lyberatos G. (2010) “On the Environmental State of the Mesologgi lagoon in Greece”, Fresenius Environmental Bulletin, 19 (6), pp. 1151-1164.

Koutsopoulou E., Papoulis D., Tsolis-Katagas P., Kornaros M. (2010) “Clay minerals used in sanitary landfills as retenders of organic and inorganic pollutants”, Applied Clay Science, 49 (4), pp. 372-382 ( doi: 10.1016/j.clay.2010.05.004).

Kornaros M .*, Dokianakis S.N. and Lyberatos G. (2010) “Partial Nitrification/Denitrification can be Attributed to the Slow Response of Nitrite Oxidizing Bacteria to Periodic Anoxic Disturbances", Environmental Science & Technology, 44 (19), pp. 7245-7253 (doi: 10.1021/es100564j).

Kiparissis S., Fakiris E., Papatheodorou G., Geraga M., Kornaros M., Kapareliotis A. and Ferentinos G. (2011) “ Illegal trawling and induced invasive algal spread as collaborative factors in a  Posidonia oceanica meadow degradation“, Biological Invasions, 13 (3), pp. 669-678 (doi: 10.1007/s10530-010-9858-9).

Danellakis D., Kornaros M., Ntaikou I., and Dailianis S. (2011) “Olive oil mill wastewater toxicity in the marine environment: alterations of stress-indices in tissues of mussel Mytilus galloprovincialis”, Aquatic Toxicology, 101 (2), pp. 358-366. (doi:10.1016/ j.aquatox.2010.11.015).

Vavouraki A.I., Angelis E.M. and Kornaros M.* (2013) “Optimization of thermo-chemical hydrolysis of kitchen wastes”, Waste Management, 33, pp 740–745. (doi:10.1016/ j.wasman.2012.07.012).

Tsintavi E., Pontillo N., Dareioti M.A., Kornaros M.* (2013) “Ozone pretreatment of olive mill wastewaters (OMW) and its effect on OMW biochemical methane potential (BMP)”, Water Science and Technology, 68(12), pp.2712-2717. (doi: 10.2166/wst.2013.560).

Vavouraki A.I., Volioti V. and Kornaros M.* (2014) “Optimization of thermo-chemical pretreatment and enzymatic hydrolysis of kitchen wastes”, Waste Management, 34, pp. 167–173. (doi:10.1016/j.wasman.2013.09.027).

Dareioti M.A., Vavouraki A.I. and Kornaros M.* (2014) “Effect of pH on the anaerobic acidogenesis of agroindustrial wastewaters for maximization of bio-hydrogen production: A lab-scale evaluation using batch tests”, Bioresource Technology, 162, pp. 218-227. (doi: 10.1016/j.biortech.2014.03.149).

Dareioti M.A. and Kornaros M.* (2014) “Effect of Hydraulic Retention Time (HRT) on the anaerobic co-digestion of agro-industrial wastes in a two-stage CSTR system”, Bioresource Technology, 167, pp. 407–415. (doi:10.1016/j.biortech.2014.06.045).

Dareioti M.A. and Kornaros M.* (2015) “Anaerobic mesophilic co-digestion of ensiled sorghum, cheese whey and liquid cow manure in a two-stage CSTR system: Effect of hydraulic retention time”, Bioresource Technology, 175, pp. 553–562. (doi:10.1016/j.biortech.2014.10.102).

Zagklis D.P., Vavouraki A.I., Kornaros M.E. and Paraskeva C.A. (2015) “Purification of Olive Mill Wastewater Phenols through Membrane Filtration and Resin Adsorption/Desorption”, Journal of Hazardous Materials, 285, pp. 69–76 (doi: /10.1016/j.jhazmat.2014.11.038).

Kourmentza C., Ntaikou I., Lyberatos G. and Kornaros Μ. (2015) “Polyhydroxyalkanoates from Pseudomonas sp. using synthetic and olive mill wastewater under limiting conditions”, International Journal of Biological Macromolecules, 74, pp. 202–210 (doi:/10.1016/j.ijbiomac.2014.12.032).

Siorou S., Vgenis T.T., Dareioti M.A., Vidali M.S., Efthimiou I., Kornaros M., Vlastos D. and Dailianis S. (2015) “Investigation of olive mill wastewater (OMW) ozonation efficacy with the use of a battery of selected ecotoxicity and human toxicity assays”, Aquatic Toxicology, 164, pp. 135-144. (doi:10.1016/j.aquatox.2015.04.017)

Scoma A., Bertin L., Reis M.A.M., Kornaros M., and Coma M. (2016) “Multipurpose, Integrated 2nd Generation Biorefineries”,, BioMed Research International, Article ID 4327575, 2 pages (doi: 10.1155/2016/4327575).

Stavropoulos K.P., Kopsahelis A., Zafiri C. and Kornaros M.* (2016) “Effect of pH on Continuous Biohydrogen Production from End-of-Life Dairy Products (EoL-DPs) via Dark Fermentation”, Waste and Biomass Valorization (WAVE) (doi:10.1007/s12649-016-9548-7).

Harbi K., Makridis P., Koukoumis C., Papadionysiou M., Vgenis T., Kornaros M., Ntaikou I., Giokas S. and Dailianis S. (2017) “Evaluation of a battery of marine species-based bioassays against raw and treated municipal wastewaters”,, Journal of Hazardous Materials, 321, pp. 537-546. (10.1016/j.jhazmat.2016.09.036).

Koutra E., Grammatikopoulos G. and Kornaros M.* (2017) “Microalgal post-treatment of anaerobically digested agroindustrial wastes for nutrient removal and lipids production'”,, Bioresource Technology, 224, pp. 473-480. (doi:10.1016/j.biortech.2016.11.022).

Markou G., Brulé M., Balafoutis A., Kornaros M., Georgakakis D. and Papadakis G. (2017) “Biogas production from energy crops in northern Greece: economics of electricity generation associated with heat recovery in a greenhouse”, Clean Technologies and Environmental Policy, 19(4), pp. 1147-1167 (doi: 10.1007/s10098-016-1314-9). 

Koutra E., Grammatikopoulos G. and Kornaros M.* (2017) “Microalgal post-treatment of anaerobically digested agro-industrial wastes for nutrient removal and lipids production”, Bioresource Technology, 224, pp. 473-480 (doi: 10.1016/j.biortech.2016.11.022). 

Sakarika M. and Kornaros M.* (2017) “Kinetics of growth and lipids accumulation in Chlorella vulgaris during batch heterotrophic cultivation: Effect of different nutrient limitation strategies”, Bioresource Technology, 243, pp. 356-365 (doi: 10.1016/j.biortech.2017.06.110). 

Kourmentza C., Economou Ch.N., Tsafrakidou P. and Kornaros M. (2018) “Spent coffee grounds make much more than waste: Exploring recent advances and future exploitation strategies for the valorization of an emerging food waste stream”, Journal of Cleaner Production, 172, 980-992 (doi: 10.1016/j.jclepro.2017.10.088).  

Koutra E., Grammatikopoulos G. and Kornaros M.* (2018) “Selection of microalgae intended for valorization of digestate from agro-waste mixtures”, Waste Management, 73, 123-129 (doi: 10.1016/j.wasman.2017.12.030  

Daneshvar E.*, Antikainen L., Koutra E., Kornaros M. and Bhatnagar A.* (2018) “Investigation on the feasibility of microalgal cultivation in a mixture of pulp and aquaculture effluents: treatment of wastewater and bioenergy production”, Bioresource Technology, 255, pp. 104-110 (doi.org/10.1016/j.biortech.2018.01.101) 

Kopsahelis Α., Stavropoulos K., Zafiri C. and Kornaros M.* (2018) “Anaerobic co-digestion of End-of-Life Dairy Products with agroindustrial wastes in a mesophilic pilot-scale two-stage system: Assessment of system’s performance”, Energy Conversion and Management, 165, pp. 851-860 (doi.org/10.1016/j.enconman.2018.04.017) 

Koutra E., Economou Ch.N., Tsafrakidou P. and Kornaros M.* (2018) “Bio-based products from microalgae cultivated in digestates”, Trends in Biotechnology, 36 (8), pp. 819-833 (doi.org/10.1016/j.tibtech.2018.02.015)

Vlassi Ε., Vlachos P. and Kornaros M. (2018) “Effect of ozonation on table grapes preservation in cold storage”, Journal of Food Science and Technology, 55, pp. 2031–2038 (doi.org/10.1007/s13197-018-3117-y).

Kopsahelis Α., Kourmentza C., Zafiri C. and Kornaros M.* (2018) “Gate-to-gate life cycle assessment (LCA) of biosurfactants and bioplasticizers production via biotechnological exploitation of fats and waste oils”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 93(10), pp. 2833-2841 (doi.org/10.1002/jctb.5633).

Anastopoulos Ι., Mittal Α., Usman Μ., Mittal J, Yu G., Núñez-Delgado A. and Kornaros M. (2018) “A review on halloysite-based adsorbents to remove pollutants in water and wastewater”, Journal of Molecular Liquids, 269, pp. 855-868 (doi.org/10.1016/j.molliq.2018.08.104).

Giannakoudakis D.A., Hosseini-Bandegharaei A., Tsafrakidou P., Triantafyllidis K.S., Kornaros M. and Anastopoulos I. (2018) “Aloe vera waste biomass-based adsorbents for the removal of aquatic pollutants: A review”, Journal of Environmental Management, 227, pp. 354-364 (doi.org/10.1016/j.jenvman.2018.08.064).

Kopsahelis A., Kourmentza C., Zafiri C., Kornaros M.* (2019) “Life cycle assessment (LCA) of end‐of‐life dairy products (EoL‐DPs) valorization via anaerobic co‐digestion with agro‐industrial wastes for biogas production”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 94, (doi.org/10.1002/jctb.6174).

Kopsahelis A., Kourmentza C., Zafiri C., Kornaros M.* (2019) “Life cycle assessment (LCA) of end‐of‐life dairy products (EoL‐DPs) valorization via anaerobic co‐digestion with agro‐industrial wastes for biogas production”, Journal of Chemical Technology and Biotechnology, 94, (doi.org/10.1002/jctb.6174).

Sakarika M. and Kornaros M.* (2019) “Chlorella vulgaris as a green biofuel factory: Comparison between biodiesel, biogas and combustible biomass production”, Bioresource Technology, 273, pp. 237-243 (doi.org/10.1016/j.biortech.2018.11.017).

Bulgariu L., Escudero L.B., Bello O.S., Iqbal M., Nisar J., Adegoke K.A., Alakhras F., ,Kornaros M., Anastopoulos I. (2019) “The utilization of leaf-based adsorbents for dyes removal: A review”, Journal of Molecular Liquids, 276, pp. 728-747 (doi.org/10.1016/j.molliq.2018.12.001).

Charalampous N., Grammatikopoulos G., Kourmentza C., Kornaros M., Dailianis S. (2019) “Effects of Burkholderia thailandensis rhamnolipids on the unicellular algae Dunaliella tertiolecta”, Ecotoxicology and Environmental Safety, 182, 109413 (doi.org/10.1016/j.ecoenv.2019.109413).

Tsigkou K., Sakarika M., Kornaros M.* (2019) “Inoculum origin and waste solid content influence the biochemical methane potential of olive mill wastewater under mesophilic and thermophilic conditions”, Biochemical Engineering Journal, 151, 107301 (doi.org/10.1016/j.bej.2019.107301).

Koutra E., Kopsahelis A., Maltezou M., Grammatikopoulos G., Kornaros M.* (2019) “Effect of organic carbon and nutrient supplementation on the digestate-grown microalga, Parachlorella kessleri”, Bioresource Technology, 294, 122232 (doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122232).

Koutra E., Kopsahelis A., Maltezou M., Grammatikopoulos G., Kornaros M.* (2019) “Effect of organic carbon and nutrient supplementation on the digestate-grown microalga, Parachlorella kessleri”, Bioresource Technology, 294, 122232 (doi.org/10.1016/j.biortech.2019.122232).

sigkou K., Tsafrakidou P., Athanasopoulou S., Zafiri C., <strong* (2019) “Effect of pH on the anaerobic fermentation of fruit/vegetables and disposable nappies hydrolysate for bio-hydrogen production”, accepted for publication in Waste and Biomass Valorizatio

Ζarrinmehr M.J., Farhadian O., Heyrati F.P., Keramat J., Daneshvar E., Koutra E., Kornaros M. (2020) “Effect of nitrogen concentration on the growth rate and biochemical composition of the microalga, Isochrysis galbana”, in print in The Egyptian Journal of Aquatic Research.

Mitrogiannis D., Psychoyou M., Kornaros Μ.Ε., Tsigkou Κ., Brulé Μ., Koukouzas Ν., Alexopoulos D.., Palles D., Kamitsos E., Oikonomou G., Papoutsa A., Xydous S., Baziotis I. “Calcium modified clinoptilolite as a recovery medium of phosphate and potassium from anaerobically digested olive mill wastewater”, accepted for publication in Environmental Science and Pollution Research

Genethliou G, Kornaros M., Dailianis S. “Biodegradation of olive mill wastewater phenolic compounds in a thermophilic anaerobic upflow packed bed reactor and assessment of their toxicity in digested effluents”, in print in Journal of Environmental Management.

Oleg Milovanov; Rafail Isemin; Dmitry Klimov; Natalia Muratova; Yuri Teplitskii; Pablo Jose; Arauzo Gimeno; Maciej Olszewski; Mathieu Brule; Fouzi Tabet; Michael Kornaros “Poultry litter dry and wet torrefaction in a fluidized bed reactor”, Submission ID: WAVE-D-19-01187 (21/11/2019)

Tsigkou K., Tsafrakidou P., Zafiri C. and Kornaros M.* (2019) “Disposable Nappies as a Bioresource for Valorization through Anaerobic Digestion” under revision in Waste Management.

Dareioti M.A., Stavropoulos K.P., Vavouraki A.I., Zafiri C. and Kornaros M.* (2019) “Kinetics of fermentative hydrogen production in batch experiments using a mixture of sweet sorghum stalks, cheese whey and cow manure: effect of pH, inoculum heat-treatment, substrate concentration and sorghum ensilaging on reactor performance” submitted for publication in Biochemical Engineering Journal.