Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Θέση στο εργαστήριο: Μεταδιδακτορική ερευνήτρια

Σύντομο βιογραφικό: Η Κωνσταντίνα Τσίγκου είναι κάτοχος πτυχίου Χημείας (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2014), με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Πράσινη Χημεία και Καθαρές Τεχνολογίες (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2016) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος με τίτλο «Ανάπτυξη ολοκληρωμένου διαχειριστικού συστήματος κυκλικής οικονομίας για την αξιοποίηση χρησιμοποιημένων πανών και υπολειμμάτων τροφίμων με έμφαση στην παραγωγή βιοκαυσίμων και προϊόντων προστιθέμενης αξίας» (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2021). Στη συνεχή κατάρτιση και εκπαίδευσή της συμπεριλαμβάνεται η συμμετοχή σε συνέδρια βιοτεχνολογίας και επεξεργασίας/αξιοποίησης αποβλήτων καθώς και η παρακολούθηση σεμιναρίου για τη διαπίστευση εργαστηρίων σύμφωνα με το Πρότυπο ISO/IEC 17025.

Ερευνητική Δραστηριότητα: • Μαθηματική μοντελοποίηση βιολογικών διεργασιών • Αναερόβια χώνευση αποβλήτων ελαιοτριβείου προς παραγωγή μεθανίου • Εκμετάλλευση παραπροϊόντων ελαιουργίας προς παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας • Κομποστοποίηση παραπροϊόντων ελαιοτριβείου