Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Νέα

Ακολουθήστε μας προκειμένου να αποκτήσετε μια πιο σαφή άποψη για τις δραστηριότητές μας

Θέματα Διπλωματικών Εργασιών - Ακαδημαϊκό Έτος 2016-2017

  • Βιοτεχνολογική παραγωγή προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας
  • Αξιοποίηση αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων και οργανικών υπολειμμάτων για παραγωγή βιοκαυσίμων
  • Παραγωγή βιο-υδρογόνου από μικροφύκη
  • Επεξεργασία και αξιοποίηση ρευμάτων υγρών αποβλήτων με χρήση μικροφυκών
  • Αναερόβια συν-επεξεργασία βρεφικών πανών με τρόφιμα ακατάλληλα προς βρώση