Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Εγκαταστάσεις

Το εργαστήριό μας διαθέτει σύγχρονο εξοπλισμό, προκειμένου να υποστηρίξει ένα ευρύ φάσμα ερευνητικών δραστηριοτήτων

Εξοπλισμός

Το ΕΒΙΜΗΤΕΠ είναι άρτια εξοπλισμένο και έχει αναπτύξει την απαραίτητη μεθοδολογία και τις τεχνικές που απαιτούνται για το φυσικοχημικό και μικροβιολογικό χαρακτηρισμό (προεπεξεργασία και ανάλυση) δειγμάτων υγρών και στερεών αποβλήτων, πόσιμου και θαλασσινού νερού, την ανάπτυξη και βελτιστοποίηση βιοτεχνολογικών και περιβαλλοντικών διεργασιών και αντιδραστήρων. Ειδικότερα περιλαμβάνονται:

Αναλυτικός εξοπλισμός

 • Aέριος χρωματογράφος (GC) με ανιχνευτές ECD & NPD (Agilent)
 • Aέριος χρωματογράφος (GC) με ανιχνευτές TCD & FID (Agilent)
 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) με ESI-QTOF-MS (Agilent)
 • Σύστημα υγρής χρωματογραφίας υψηλής απόδοσης (HPLC) με DAD, ELSD και φθορισμομετρικό ανιχνευτή (Agilent)
 • Ιοντικός χρωματογράφος (DIONEX)
 • Αναλυτής Ολικού Οργανικού Ανθρακα (ΤΟC) και Ολικού Αζώτου (TN) σε υγρά, στερεά και αέρια δείγματα (Shimadzu)
 • Φασματοφωτόμετρο ατομικής απορρόφησης με φούρνο γραφίτη (Shimadzu)
 • Φασματοφωτόμετρο UV-VIS (Cary 50, Varian)
 • Φασματοφωτόμετρο VIS (x2) (MACHEREY-NAGEL, HACH)
 • Συσκευή μέτρησης αζώτου κατά Kjeldahl (TKN) και αμμωνιακού αζώτου (VELP)
 • Σύστημα μέτρησης BOD με κατάλληλο επωαστικό κλίβανο (WTW)
 • Συσκευή εκχύλισης με την τεχνική Randall (VELP)
 • Φασματόμετρο FT-IR (Iron-Diesel)
 • Συσκευή μέτρησης flash point (Iron-Diesel)

Εξοπλισμός για τη μελέτη βιοτεχνολογικών διεργασιών

 • Θάλαμος Κάθετης Νηματικής Ροής Κλάσης II (Laminar flow hood- BIOAIR)
 • Μικροσκόπιο ορατού – φθορισμού (NICON ECLIPSE)
 • Συσκευή λυοφιλοποίησης (Telstar, LyoQuest)
 • Επωαστικός κλίβανος (ΜΜΜ)
 • Αυτόκαυστο (Autoclave) (RAYPA)

Εξοπλισμός για τη μελέτη περιβαλλοντικών διεργασιών

 • Γεννήτρια όζοντος (ANSEROS)
 • Αναλυτής αερίου όζοντος (x2) (ANSEROS)
 • Εργαστηριακές διατάξεις διήθησης με μεμβράνες UF και NF (2x) (Sartorious)
 • Διάταξη 28 επάλληλων αντιδραστήρων CSTR για τη μελέτη της επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με χρήση της διεργασίας της ενεργού ιλύος (ιδιοκατασκευή)
 • Διατάξεις συζευγμένων αντιδραστήρων αναερόβιας χώνευσης αποβλήτων (x3) (ιδιοκατασκευή)

Υποστηρικτικός εργαστηριακός εξοπλισμός

 • Ολοκληρωμένο σύστημα κατεργασίας νερού (18 MΩ cm) (TEMAK)
 • Ζυγός αναλυτικός 4 δεκαδικών (Kern) και 2 δεκαδικών (Kern)
 • Πυριαντήριο (Nabertherm)
 • Φούρνος ξήρανσης (x3) (ΜΕΜΜΕRT, Binder)
 • Εργαστηριακή φυγόκεντρος (x2) (HERMLE & NUVE)
 • Συσκευή χώνευσης δειγμάτων με μικροκύματα (MARS 5, CEM)
 • Συσκευή χώνευσης δειγμάτων (x3)(HACH, VELP, Electromantle)
 • Συστοιχία θερμομανδύων 6 θέσεων (FALC)
 • Ανακινούμενο υδατόλουτρο (x3) (GRANT)
 • Μαγνητικοί αναδευτήρες (x15)
 • Αναδευτήρας τύπου vortex (VELP)
 • Φορητό πολύμετρο νερού (WTW)
 • Φορητό όργανο μέτρησης αερίων (CH4, CO2, H2, NH3, H2S κ.ά) (GasData)
 • pH meter (x2) (WTW, Consort))
 • DO meter (x4) (WTW, HACH)
 • Ρυθμιστές pH (x3) (HACH pH-controllers)
 • Πιλοτική πρέσα εξαγωγής ελαίων από φυτική βιομάζα (NOR-AG)
 • Περισταλτικές δοσομετρικές αντλίες (x20) (Watson & Marlow, SEKO, Cole Parmer)
 • Αυτόματα συστήματα συνεχούς καταγραφής παροχής αερίων (x8) (ιδιοκατασκευή)
 • Αυτόματα συστήματα συνεχούς καταγραφής παροχής αερίων (x2) (Ritter)

Πιλοτικές διατάξεις

 • Πιλοτική μονάδα χρήσης όζοντος για την επεξεργασία υγρών αποβλήτων και στερεών δειγμάτων (ιδιοκατασκευή)
 • Πιλοτική μονάδα για την παραγωγή βιο-ντήζελ (ιδιοκατασκευή)
 • Πιλοτικό χαλικοδιϋλιστήριο (ιδιοκατασκευή)
 • Ταχύρρυθμοι αναερόβιοι βιοαντιδραστήρες συμβατικού τύπου Upflow Anaerobic Sludge Blanket Reactors (UASB) και υβριδικοί (x4) (ιδιοκατασκευή)
 • Πλήρως αυτοματοποιημένη και αυτόνομη ενεργειακά πιλοτική μονάδα τριών σταδίων για την ολοκληρωμένη αξιοποίηση υγρών και στερεών αγροτοκτηνοτροφικών αποβλήτων (αποτελούμενη από: 3 ψυχόμενες δεξαμενές τροφοδοσίας, δοχείο ανάμιξης υποστρωμάτων, αντιδραστήρα υδρόλυσης, αντιδραστήρα οξεογέννεσης, αντιδραστήρα χώνευσης, αντιδραστήρα MBR/UF, αυτόνομα συστήματα μεμβρανών NF και RO, σύστημα φυγοκεντρικού διαχωρισμού και αφυδάτωσης αναερόβιας απορροής, σύστημα αερόβιας και vermi- κομποστοποίησης υπολειμμάτων, μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας (CHP), ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό και αυτοματισμού, αέριο χρωματογράφο με ανιχνευτή θερμικής αγωγιμότητας για ποιοτική ανάλυση των παραγόμενων αερίων, πεδίο πιλοτικής καλλιέργειας γλυκού σόργου κ.ά.)

Λογισμικό

 • Life Cycle Analysis software (SimaPro 7)
 • Simulator of biological & physicochemical processes (BioWin v.3.0)
 • Simulator of wastewater treatment plants & processes (GPS-X v.5.0 Hydromantis Inc.)