Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Έρευνα & Ανάπτυξη

Οι δραστηριότητές μας έχουν ένα πολύ ευρύ φάσμα και είμαστε ανοιχτοί σε κάθε συνεργασία με στόχο την προώθηση της έρευνας μας

Ref. num.: “Vouchers for SMEs” – Code Num.: 28899470-01-000151
Project duration : June 2011 – Sep. 2011
Funding organization : Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs/O.P. “Competitiveness and Entrepreneurship”/Action “Vouchers for SMEs”
Amount of grant : € 7,000

Ref. num.: “Vouchers for SMEs” – Code Num.: 66728744-01-000180
Project duration : Apr. 2011 – July 2011
Funding organization : Ministry of Education, Lifelong Learning and Religious Affairs/O.P. “Competitiveness and Entrepreneurship”/Action “Vouchers for SMEs”
Amount of grant : € 7,000