Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών

Προσωπικό

Η ομάδα μας αποτελείται από υψηλής εξειδίκευσης ερευνητές και τεχνικό προσωπικό, καθώς και πολλά υποσχόμενους μεταπτυχιακούς φοιτητές

Δημήτρης Ζάγκλης

Θέση στο εργαστήριο: Μεταδιδακτορικός ερευνητής

Σύντομο βιογραφικό: Ο Δρ. Δημήτρης Ζάγκλης είναι κάτοχος Διπλώματος Χημικής Μηχανικής (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2010), Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Ενέργεια και το Περιβάλλον» (Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012) και Διδακτορικού Διπλώματος από το Τμήμα Χημικών Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πατρών (2015). Η ερευνητική του δραστηριότητα επικεντρώνεται στην επεξεργασία αποβλήτων με φυσικοχημικές και βιολογικές μεθόδους και την τεχνοοικονομική και περιβαλλοντική τους αξιολόγηση ( λογισμικό SuperPro Designer και λογισμικό LCA, SimaPro). Έχει λάβει μέρος σε επτά ερευνητικά προγράμματα χρηματοδοτημένα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους και είναι κριτής σε έντεκα διεθνή επιστημονικά συνέδρια.

Ερευνητική Δραστηριότητα: • Φυσικοχημικές και βιολογικές μέθοδοι επεξεργασίας αποβλήτων (διήθησε μέσω μεμβρανών, κροκίδωση, προσρόφηση, εκχύλιση, αναερόβια χώνευση και κομποστοποίηση) • Τεχνοοικονομική ανάλυση και ανάλυση κύκλου ζωής διεργασιών επεξεργασίας αποβλήτων • Μοντελοποίηση βιολογικών διεργασιών (Anaerobic Digestion Model No. 1, ADM1, παραγωγή βιοαιθανόλης, τεχνητά νευρωνικά δίκτυα)